Top PageName : Shiro Yoshida

AddressEE402 SHONAN Homes, 3-19-17 Katase-Kaigan, Fujisawa 251-0035, JAPAN
Voice : +81-466-22-1436
Fax : +81-466-22-1436
Mobile : +81-90-9012-3546
E-Mail:Sir_Yoshida@nifty.com
URL: http://sir-yoshida.com


WORK EXPERIENCE
SHONAN R&D, Inc. Kanagawa, Japan (09/2003 to Present)
As a public consultation company, provides general engineering service,
ranging from technical proposal, designing, production, test, and analysis.
The annual sales exceeds USD 100 thousand with 1 employee

General Engineering Service, Designing, Analysis 09/2003-present
Past Achievements:
Dynamic Response Analysis of Satellite Body.
Nonlinear Dynamic Response of Automobile Grass.
Dynamic Interaction between Piles and Soil.
Steering Capability of Multi-Axial Mobile Harbor Crane.
Effect of the Compliance of Rolls in the Leveling Process of a Steel Mill.
Compliance of Effective Region adjacent to a bolted Joint.
Damping Effect of Friction at the Trolley Wheel on the Main Girder of Gantry Crane.

Sumitomo Heavy Industries, Ltd. , Tokyo, Japan (04/1974 to 08/2003)
As a comprehensive manufacturer of industrial machinery, manufactures and sells
various products that range from general industrial machinery to cutting-edge
precision control machinery and components.
SHI responds to a diverse range of needs worldwide by providing products created
with the latest technologies and highest quality.
Currently generated annual sales of USD 6 billion with 12000 employees.

RESEARCH ENGINEER,R&D Center, Hiratsuka & Yokosuka 11/1997-08/2003
Thickness Change in Resin Sheet Press Molding Process.
Additional Torque of Mobile Crane with 64 Wheels while Steering on a curved Rail.
Effect of the Compliance of Rolls in the Leveling Process of a Steel Mill.
Thermo-Mechanical Analysis of Solidifying Concrete Slab of a Bridge
Temperature Profile of Silicon Wafer under Radiation Heating
Finite Difference Analysis of Laser Drilling Process of Resin Sheet
Kinematics and Dynamics of Automatic Parking System (Experimentation and Analysis)

AEROSPACE ENGINEER, Research & Development Dept., Yokosuka. 04/1985-10/1997
Developed piezo-electric actuator for active vibration damping.
Designed deployable truss structure for the future space platform.
Formulated a dynamic behavior of large flexible structures.

DESIGN ENGINEER, Ship Structure Design Dept., Yokosuka. 07/1982-03/1985
Worked on the analysis of the structural response of entire ship.
Developed a technique for plate buckling analysis using nonlinear FEM code.

RESEARCHER, Hiratsuka Research Laboratories, Hiratsuka. 07/1981-06/1982
Worked on the structural strength of pressure vessel against hydrostatic loading.
Developed torsional stiffness estimation technique of entire ship structure.

RESEARCH FELLOW, CAES, M.I.T., Cambridge. 07/1979-06/1981
Worked on the Research of error generating mechanism of shell element.
Modified the code ADINA for stress calculation at points other than Gauss points.

DESIGN ENGINEER, Construction Machinery Dept., Nagoya. 11/1977-06/1979
Designed structural members of mobile cranes.
Applied general purpose FEM code STRUDL to actual design process.

PLANNING ENGINEER, Ship Construction Dept., Yokosuka. 04/1974-10/1977
Coordinated ship construction schedule together with design schedule.

EDUCATION
Massachusetts Institute of Technology June 1981
Center for Advanced Engineering Study
Major : Nonlinear Finite Element Method.
Worked under Prof. Bathe of Mechanical Engineering Dept.

Kyoto University, Kyoto March 1974
Mechanical Engineering Dept., B.S.
Major : Multi-Variable Control.
Other Activities
Ice-Breaking Capability Experimentation of "SHIRASE", as a member of Japanese Antarctic
Research Expedition.
Joint Development of Simulation Technique with Laser Processing Laboratory Moscow University.
Operation of NPO "Nonlinear FEM Work Shop".

Patented Developments
Deployable Parabola Antenna for the future space station
Piezo-Electric Actuator for Active Vibration Damping.
Shape Memory Alloy Actuator for Boom Raising Mechanism of Spacecraft.
Self-Propelling Soil Sample Excavator.


 

WORK EXPERIENCE